Tek Çıkış Yolu: İrfan Mektebi

irfan mektebi-tasavvufİrfan Mektebi’nin varlık-tabiat, insan, hayat ve cemaat/toplum anlayışı benimsenmediği müddetçe önümüzde iki seçenek bulunmaktadır: Modern ya da arkaik bedevîlik.

Okumaya devam et

“Yeni Türkiye”de Dindarlık – Müslüman Şehrin ve Sûfî Meşrep İslam-Türk’ün Hitâmı

yeni-türkiyede-dindarlıkTürkiye’nin başındaki en büyük bela helal-haram hassasiyeti taşımayan, bilakis helalle haramı birbirine karıştıran muharref “dindarlık”; makam-mevki, köşe kapmaca, para, lüks, şaşaa, alım-satım, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kamu malını talan, ihale, arazi tahsisi vs. üzerine kurulu. Bu tarz “dindarlık”ta itiraz edene, muhalif olana karşı her türlü şenaat “ibadet şuuruyla” işleniyor. Bütün bunlara fetva verecek maharette “fakihler” de yine bu mecrada istihdam ediliyor.

Okumaya devam et

Bilginin Tatbikinde Usûl(süzlük) ve Ahlak(sızlık) Sorunu

tatbik-ilimleri-bilginin-tatbikiUsûl ve ahlak, bilginin tatbik edilebilmesi için zorunlu olan iki ana unsurdur. Bilginin -ki kendisinden neş’et eden fikir ile birlikte kurucu bir role sahiptir- usûl ve ahlak dışı tatbikatı, onu zararlı, yıkıcı, ifsat edici hale getirir. Bunun anlamı ise Hakk’ın hilafına hareket etme, bâtıla hizmet, dolayısıyla insanlıktan çıkıştır. Okumaya devam et

“İncil Müslümanlığı”

incilHz. Peygamber’i devre dışı bırakıp doğrudan Mushaf’a/cansız surete müracaat ederek mücerret Arapça bilgisiyle “yorum” yapanların ve kendi algıları çerçevesinde ulaştıkları subjektif sonuçlardan amel üretenlerin yorum, tefsir, içtihat ve amelleri usûl dışıdır ve ümmetin hiçbir üyesini bağlamaz. Okumaya devam et

Reel İle İdeal Arasında Devlet

devlet-1Tarih içinde kaleme alınmış, İslam ilim-irfan-tefekkür mirasının bir parçası olan Siyasetnâmelerin muhtevasından az çok haberdar olan herkes mevcut yapının ve bu yapıyı idare edenlerin devletle ve devlet adamlığı ile uzaktan yakından herhangi bir alakasının olmadığını bilir. Okumaya devam et

Allah’ın Gâvuru – Otu Çek Köküne Bak!

allahın-gavuru“Otu çek, köküne bak” demiş duru bilgelik. Türkiye’de hain-i din-u devlet olan mel’unlar genellikle köksüzdür, buna ‘soysuzluk’ ya da ‘ne idüğü belirsizlik’ de denebilir, birçoğunun hakikatte kim oldukları ve nereden geldikleri -çoğu zaman kendileri tarafından dahi- bilinmez. Okumaya devam et

Tarihsiz, İslam-Türksüz, Kozmopolit “Yeni Türkiye”

yeni-türkiye-logosuİslam-Türk’ü etnisite, kavim, ırk, ulus zannedip etkisizleştirmek isteyenler -ki bunların hiçbiri ‘millet’ kavramını karşılamaz- başıboş global bir kavim olmaktan öteye gidemezler. Küresel saldırının hedefi millîliğin yerine kozmopolitizmi ikame etmektir ve büyük ölçüde başarılı olmuştur. Okumaya devam et

Küresel Terör – Küreselleşmenin Enstrümanı Olarak Terörizm

küresel-terör-1Büyük devletlerin “terörizmle mücadele” propagandası son derece basit, aynı zamanda büyük bir yalandan ibarettir. “Terörizmle mücadele” konsepti, çıkar bölgelerinin kontrol altına alınması, küresel kapitalizmin güçlenmesi, buna bağlı olarak emperyal genişlemenin kimsenin itiraz edemeyeceği “meşru” gerekçelerle daha farklı bir tarzda gerçekleşmesi için geliştirilmiştir. Okumaya devam et

Köprüden Önce Son Çıkış

köprüden-önce-son-çıkışDinle, etnik milliyetçilikle, terörle, hukukla oynayan ateşle oynar. Bu ülkede bunlarla gereksiz bir biçimde ve ziyadesiyle oynandı, şimdi o ateş her yeri sarıyor. İnsanca yaşamak yetmeyince necasete batmak, fitneye fesada gark olmak mukadder olur. Okumaya devam et

Küresel Medya – Medya Kimin Hizmetinde?

küresel-medyaKüresel medya yayınlarını gelişigüzel yapmamakta, bilakis kapsamlı sosyal analizler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ülkelerde yükselen eğilimler yerinde tespit edilmekte, küresel medya bunlardan sistem yararına olanı desteklemekte, küresel baskı ve çıkar gruplarının menfaatlerine aykırı düşen eğilimleri ise frenlemeye yönelik bir yayın politikası takip etmekte, yanı sıra gerekli görülen durumlarda yeni eğilimler yaratmaktadır. Okumaya devam et

Rus Köpekleri

rusya-iran-suriyeŞu bir gerçek ki, Suriye meselesi bir musibetin bin nasihatten hayırlı olduğunu göstermesi bakımından ibret verici oldu. Tarih boyunca Müslümanların başına bela olan Rusya, yakın tarihte Afganistan ve Çeçenistan’dan sonra dişlerini üçüncü kez Suriye’de gösterdi. Aynı şekilde Müslümanları devamlı surette arkadan hançerleyen İran’ın gerçek yüzü de böylece bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Okumaya devam et

Ücretli “Aydınlar” ya da Gayri Millî İntelijansiya

gayri-milli-intelijansiyaCemil Meriç, intelijansiyaya “Avrupa kapitalizminin uyuz köpeği” diyordu, günümüzde bu tanımlamayı “küreselleşmenin -veya küresel kapitalizmin- uyuz köpeği” şeklinde tashih etmek gerek. Solcu-Sosyalist geçinip terör propagandası yapan “aydınlara” gelince, dün olduğu gibi bugün de ihanet-i vataniye ile meşguller ve bu hususta son derece istikrarlılar; zira bugüne kadar talepleri hiç değişmedi.   Okumaya devam et

Küreselleşme ve Kozmopolitizm – Millet-Devlet ve Milliyetçilik

küreselleşme-ve-kozmopolitizmKüresel kapitalist bir dünya devletini öngören küreselleşme, vatansızlık -bir diğer ifadeyle mekânsızlık- üzerine kurulu olduğu, yaygın yerleşik dinî-millî ve coğrafî aidiyetlerden kopuşu gerekli kıldığı için, millet-devleti dağıtmak zorunda, aksi halde istediği sonuca ulaşabilmesi mümkün değil. Okumaya devam et

Müspet İlimler Mecrasının Terki ve Medeniyetimizin Çöküşü

müspet-ilimler-islam-medeniyeti16. Yüzyıldan itibaren İslam Âlemi’nde kesif bir yobazlık baş göstermiş, Müslüman dünya vahyin belirlediği ölçüden ayrılarak akıl-nakil dengesini yitirmiş, müspet ilimleri dinî alanın dışında telakki ederek medreseden kovmuş, hatta bu alandaki faaliyetleri “boş” ve “sakıncalı” olarak nitelendirecek kadar vahim bir noktaya evrilmiştir. Okumaya devam et

“Müslüman” Piyasa Karakteri ve Piyasa Merkezli Toplum

müslüman-piyasa-karakteri-piyasa-merkezli-toplumDinin ticaret ve reklama dönüşmesiyle kapitalist modernite arasında doğrudan ilişki söz konusu. Piyasa karakteri dini tıpkı bir eşya gibi alıyor, kullanıyor, satıyor, ondan en üst düzeyde kişisel maddî çıkar elde etmek istiyor. Sürekli üretilen ve ardı arkası kesilmeyen modernist tezlerin arka planında da bu saik yatıyor. Tıpkı bilgisayar işletim sistemleri gibi belli aralıklarla piyasaya devamlı surette yeni bir ürün sürülüyor ve insanlar bu yeni ürünün tüketicisi olmaya davet ediliyor. Okumaya devam et

Pozitif Akıl – Bilgi Kaosu – Eklektizm Üçlü Kıskacında Ne Yapmalı?

pozitifakıl-bilgikaosu-eklektizmBir başka epistemolojik evrene (Batı’ya) dâhil olduğumuz sürece İslam medeniyet hamlesi başlatmamız söz konusu değildir, ancak makyajlama yoluyla “İslamî” hüviyete büründürülmüş bir uygarlık hamlesi başlatmış oluruz ki, bugün muhafazakâr modernleşme ideolojisini benimsemiş olanların yapmakta oldukları şey tam olarak budur. Okumaya devam et

İlimlerin Tasnifi ve Gazalî’nin İki Yönlü Yaklaşımı

ilimlerin-tasnifi-tekip-ve-insa-dergisiİslam nokta-i nazarından ilmin naklî-aklî şeklinde kategorize edilmesi söz konusu değildir, bu, bütünlüğü parçalayıcı bir tasniftir. Okumaya devam et

Bir Deli Sığınağı Olarak Sosyal Medya

sosyal-medya-1Küreselleşmenin en önemli ürünü sayılabilecek sosyal medya sayesinde gün gittikçe yalnızlaşan insan sonunda başını sokabileceği bir deli sığınağına sahip oldu. Okumaya devam et

İslam-Türk Kimi Neden Rahatsız Etti?

islam-türkTürkiye ruhunu kaybedeli uzun zaman oldu. “İslam-Türk’ten söz etmek ırkçılıktır, haramdır” diye sahte fetva veren sonradan türedilerin derdi haram-helal değil, herhangi bir kökleri olmadığı için İslam’ı kendi köksüzlüklerinin dayanağı yapmak istiyorlar. Cemil Meriç’in dediği gibi, tarihi yok bu sürünün. Gâvurla topyekun savaşa girsek ilk kaçacak olanlar da bunlardır. Okumaya devam et

Müslümansan Türklükten Söz Etmeyeceksin; Oldu Güzelim!

bayrak-1Ümmet olmak için hiç kimsenin kimliğinden, tarihinden, kültüründen vazgeçmesi gerekmiyor, bilakis ümmet kesrette vahdeti öngörür, tek tipçiliği değil. Elbette birileri de “Ben hiçbir şey değilim, kavmî mensubiyetim, tarihim, kültürüm vs. yok, sadece Müslümanım” deyip ne idüğü belirsiz, sonradan türedi bir “insan” türü haline gelmek isteyebilir, mübarek olsun! Okumaya devam et

İthal İslamcılık Dayatması ve Millî İslamcılık

camii-bayrak-turkAnadolulu, yerli, millî bir İslamcılığın başımızın üzerinde yeri var. Radikal İslamcılık Mısır’dan, Pakistan’dan ve bir dönem İran’dan devşirme, modern ve ithal bir yaklaşımdı ve an itibariyle başarısız olduğu ortada. Her şeyden önce bu modern yaklaşım inanç birliğini parçaladı ve kültürümüzü bozdu. Okumaya devam et

Bir Fenomen Olarak Cübbeli Ahmet Hoca

cübbeli-ahmet-hocaDini siyaset  ve ideolojiden ibaret görenlerin Cübbeli’yi anlayabilmeleri mümkün değil. Dünyaya Mısır’dan, Pakistan’dan, İran’dan devşirdiği “akılla” bakan bu kafanın her şeyden önce halka 54 farzı anlatacak, ilmihal bilgisi aktaracak, onlara “Dininize, imanınıza, vatanınıza, bayrağınıza sahip çıkın” diyecek insanlara da ihtiyaç olduğunu anlaması gerek. Okumaya devam et

Hadis Münkirleri ve Hadis Rivayetinde Edep

hadis-münkirleriBilgi eksikliği anlamında cehaleti bir noktaya kadar anlayabiliriz, ancak oryantalistlerin hangi amaçla ne yazıp çizdiklerini gayet iyi bilenlerin “İslam” adına onlarla aynı tezleri ortaya sürmeleri apaçık ihanettir, bunun ne mazereti ne de affı vardır.

Okumaya devam et

Kapitalist Modernite ya da Cemaatin Sonu

kapitalist-modernite-cemaatin-sonuBizi birey haline getirenler ocağımıza incir ağacı diktiler. Cemaat olmaktan çıktık, içtimaî ve siyasî birliğimiz parçalandı, içtimaî adalet üzerine bina edilen iktisadımız bozuldu, aynı şekilde adaletin teminatı olan hukukumuz devre dışı kaldı. Düzeltmek mümkün ama zaman alır. Okumaya devam et

Devlet Teröre Karşı Ne Yapmalı?

teröre-karşı-ne-yapılmalıTerörle mücadele uzun soluklu bir süreci gerekli kılar, bugünden yarına sonuç alamazsınız, ancak geç kalmaksızın gereken tedbirleri alarak, içtimaî, siyasî-idarî, fikrî-entelektüel, geniş kapsamlı belli bir plan dâhilinde atılacak adımlarla orta ve uzun vadede sonuç almak ve terörün önüne geçmek mümkün. Okumaya devam et

Sizinle Barışa Hayır!

terörZor oyunu bozar, hükümetin kafasına dank etmiş gibi görünüyor, bundan böyle devletin silahlı terör örgütlerine karşı son iki günde ortaya koyduğu icraattan şaşmamasını temenni edelim. İster İslamî ister laik-seküler olsun ülkenin güvenliğine kast edildiğinde devletin yapacağı budur. Okumaya devam et

Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş, Fikir Teknesi Yayınları’ndan Çıktı!

modernist-saldırı-gelenekçi-direniş-atilla-fikri-ergun-kitapAtilla Fikri Ergun’un son kitabı Modernist Saldırı & Gelenekçi Direniş (Tasallut Çemberi Altında Cansiperâne İslam Yazıları), Fikir Teknesi Yayınları’ndan çıktı. 224 sayfalık kitap, toplam 7 Bölüm’den oluşuyor. İşte kitapla ilgili detaylar… Okumaya devam et

Aşınmaya Uğrayan Kimlikler – Gâvurlara Benzeyen “Müslümanlar”

modern2Kapitalist modernite bütün yolları tıkadı, modern devlet ve modern yaşam vasıtasıyla nefes almamızı sağlayan bütün iç kaleleri ortadan kaldırdı. Bugün mevcut düzende rekabete katılmayan insan ya devlet memuru olmak ya özel sektörde kölelik yapmak ya da açlıktan ölmek zorunda. Okumaya devam et

İlimlerin ve Hayatın Tevhidi

islamic.philosophy9İslam Dünyası, modern dünyaya esaslı bir cevap vermek, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve cihanşümul bir uyanış ve medeniyet hareketi gerçekleştirmek istiyorsa, çok yönlü, çok boyutlu, ilimleri ve hayatı tevhid eden, yeterli ahlakî ve ilmî formasyona sahip, yekpare (komple) insan yetiştirmek zorunda.

Okumaya devam et

“Her Yer Ajan, Her Yer Muhbir” mi?!

ali-bulacMüslümanlar karşılıklı itham, karalama, köşeye sıkıştırma, yalnızlaştırma gibi yöntemlere başvurmak yerine oturup konuşma ve meseleleri müzakere etme yolunu tercih etmeliler. Fikrî planda her türlü sert eleştirinin yeri var, ancak belden aşağı vurmak, muarızlarını veya muhaliflerini itham ve karalama cihetine gitmek başka bir şey; bu tür yaklaşımların İslam ahlakıyla uzaktan yakından alakası yok. Okumaya devam et

Yeni Bir Dünya İçin Keşf-i Kadîm ve İrfan Mektebi

irfanmektebiKeşf-i kadîm yaparak İrfan Mektebi’ne yeniden bağlanabilirsek kendimize özgü yeni bir dünya var etmemiz mümkün. Mevcut sapma ilim, irfan ve hikmetle bertaraf edilebilir, cehd ile çürümüşlüğün üstesinden gelinebilir. Okumaya devam et

İbnelerin “Hoca” Zannedildiği Günlerde

ibnelik-lgbtiÇok değil 15-20 yıl öncesine kadar eşcinsel olduklarını söylemeye cür’et edemeyenler -ki sayıları da azdı- bugün Ramazan’da İstanbul’un göbeğinde çırılçıplak soyunup bunu ilan edebiliyorlarsa, “Eşcinsellerin hakkını hukukunu savunmak dinî görevimizdir” diyen yavşakların yüzünden. Okumaya devam et

Hikmet, İrfan, Bir de Ölüm

irfan-ve-hikmetSiyaset ve ideoloji bataklığında debelenen Müslümanlar ise meseleyi iktidar, kanun ve ceza-i müeyyide yoluyla çözebileceklerini zannede geldiler hep; oysa ruhî eğitim olmadan bunların hepsi birer hiçtir, ruh eğitiminin alınacağı yegâne yer ise İrfan Mektebi’dir. Okumaya devam et

Ramazan’a Dair Birkaç Kelâm

ramazan-hakkındaRamazan’ı eğlence vesilesi kılmak isteyen “akıl” kendi yoz kültürünü din zannediyor. Ramazan’da tüketimi teşvik eden “akıl” ise kendi maddî çıkarı için dini kullanıyor. Eğlence ve tüketim; Ramazan’ı idrak etme amacındaki Müslümanlar mıyız, yoksa kafasında yer eden bin bir gece masallarıyla halkı Müslüman olan bir ülkeye gezmeye giden Batılı turistler miyiz belli değil. Okumaya devam et

Dinî Liderlik – Bağımsız Din

dini-liderlik3Şu bir gerçek ki, şekilcilik, kurumsallaşmış (resmî) din anlayışı, servet, lüks, ihtişam ve iktidarla harmanlanmış “İslam” algısı başımıza bela oldu. Böyle devam edemeyiz, edersek helak olacağımız kesindir. Okumaya devam et

AK Partili Ergenler ve AK Parti’ye Öneriler

ak-parti-genclik1İntihar komandosu olmaya meyilli AK Partili ergenlerin kafalarını kumdan çıkarıp üzerinde etraflıca düşünmeleri gereken sorular ve AK Parti’ye öneriler… Okumaya devam et

Siyasî Dilenciliğin Reddi

secim-sonuclari-1Halk, siyasî dilenciliği, “Ümmetin maslahatı, Allah’ın rızası için oy verin” çağrılarını reddetti… AK Parti’yi 13 yıl boyunca tek başında iktidarda tutan halka “aptal ve cahil” diyenlerle, dün itibariyle tek başına iktidar olma hakkını AK Parti’nin elinden alan halkı “nankör” olarak nitelendiren kafa arasında hiçbir fark yok. Okumaya devam et

İlim-İrfan-Tefekkür Üçgeninde İslam Medeniyetinin Yedi Kurucu Kavramı

islam-medeniyeti-4Yabancı kavramlar çerçevesinde ferdî ve içtimaî hayatı İslam’a uygun biçimde tanzim, medeniyetimizi de ihya edemeyeceğimiz gibi, kendi orijinal kavramlarımızı kullanmakla da iş bitmemektedir. Zira bugün kavramları orijinal şekliyle telaffuz edenler Batı’dan aldıkları etki nedeniyle kullandıkları kavramların içini yanlış doldurmaktadırlar. Okumaya devam et

Bizim Tarafımız Belli, Siz Kendinize Mukayyet Olun!

safınız-belli-olsunBizim tarafımız belli, siz kendinize mukayyet olun. Hak ile bâtılı birbirine karıştırmayacağız, iktidar putunun önünde eğilmeyeceğiz, kirli muhalefete de asla arka çıkmayacağız! Okumaya devam et

Fırıldak Çevirmeyin!

fırıldak1Kim açın, yoksulun, zayıf bırakılmışın, gadre uğrayanın yanındaysa biz onunla beraberiz, kim de aç, yoksul, zayıf tanımaz, adaletsizlik yapar, merhametsizlik ederse onunla hiçbir ilişiğimiz yoktur. Okumaya devam et

Tarih, Ütopya ve Yedi Kurucu Kavram

islam-medeniyetiHz. Peygamber’in Medine’si sabit tarihî bir gerçek, canlı bir örnekliktir, yaşanmıştır ve herkes tarafından bilinmektedir. Buna mukabil gerek Batılı orta çağ düşünürleri tarafından hayal edilen gerek -Aydınlanma ve Sanayi Devrimi’nden bu yana- Avrupa merkezli modern disiplinler (ideolojiler) tarafından kurgulanan “yeryüzü cennetinin” herhangi bir karşılığı ya da gerçekliği yoktur; ne yaşanmıştır ne de onu gören, duyan olmuştur. Okumaya devam et

İslamcılığın Fikrî Mecrayı Terki

islamcılık-fikriGelinen noktada ancak entelektüel kabiliyetleri felce uğramış, yeni bir dünya kurabilecek fikrî temelden yoksun, muhafazakâr modernleşmeyi tek çıkar yol olarak gören müflis bir siyasî akımla karşı karşıya olduğumuz söylenebilecektir. Okumaya devam et

“Müceddid” İlahiyat Profesörüne Sorular

sorular-1Charlie Hebdo saldırısının ardından Atlantikçi medyada tekrar sahne alıp “İslam’da yeniliği savunduğumuz için, oryantalist çömezleri, Batı uşakları diye itham ediliyoruz!” diye ağlayan ve böylece aslında ağlarken kendini tastamam tarif etmiş olan, Allah’ın kendisine fırsat vermemesini dilediğimiz, müceddid olma iddiasında bulunan modernist ilahiyat profesörüne sorular… Okumaya devam et

Ahlaksız, Müptezel ve Satılmışsınız!

charlie-hebdo-pespaye-dergi-1Alçaklarla, çocuk katilleriyle saf tutmanın âlemi olmadığı gibi, alçaklarla saf tutanları temize çıkarmak için reel politik te’viller yapmanın da âlemi yok. Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olalım dedik, ortanın malı, siyasetin fahişesi, dünya dengelerinin veled-i zinası değil; ölümden öte köy yok! Okumaya devam et

“Kur’an İslam’ı” Projesi ve Âlimlere “Ruhban” Diyen Modernist

okumus-cahil-1“Kur’an İslam’ı” tekfirci/Haricî bir yaklaşım, Sünnet’e bağlı Müslümanları tekfir etmeye yönelik geliştirilmiş bir proje, sâliklerinin her şeye “şirk” ve “küfür” demelerinin asıl sebebi bu. Söz konusu yaklaşım tam olarak Nübüvvet’e yönelik imha, Hz. Peygamber’e yönelik suikast girişimi. Okumaya devam et

İslamofobi ve Batı’nın Açmazları

islamofobiTarihin akışı içerisinde Batı’nın diğer dinler, kültürler ve medeniyetler karşısındaki hâkim yaklaşımı “öteki”ne yaşam hakkı tanımamak olmuştur… Asıl sorun ise, hemen her alanda tıkanan Batı’nın özellikle dinî ve kültürel planda İslam’a karşı koyacak malzemeden yoksun olmasıdır. Okumaya devam et

Bilgi, Düşünce ve Modern Dinî Yaklaşımlar

ilim-hikmet-1İslamî gelenekte bilgi ve düşünce şan-şöhret elde etme vasıtası ve ticarî meta olarak değil Hakk’a ve halka hizmet vasıtası olarak görüldü ve bu amaçla kullanıldı, bu nedenle ilim-hikmet -veya ilim-irfan- ehli hep mütevazı ola geldi.

Okumaya devam et

Uydurulan Din: “Kur’an İslam’ı”

uydurulan-din-kuran-islamı-1Ümmet vahyin nasıl yaşanacağını, hayatın her alanında nasıl tatbik edileceğini Resul’den öğrene gelmiştir, Resul’ü devre dışı bırakan her türlü yaklaşım İslam nokta-i nazarından merduddur. Okumaya devam et

Modern Müslüman, Modern İlahiyat, Modern Dünya

modern-ilahiyat-2Modern ilahiyat dinin hükümlerini “çöl fıkhı” olarak takdim etti, modern Müslüman süreç içinde “Artık zaman değişti, modern dünyada yaşıyoruz, çağa ayak uydurmamız lazım” diye düşünmeye başladı, böylece zihnen çözüldü, “yüklerini” sırtından attı ve “modern” oldu. Okumaya devam et